Kronika obce Stráž u Domažlic

První kronika obce (školní kronika) je uložena ve státním archivu v Horšovském Týně. Kronika, která je uložena na Obecním úřadě ve Stráži, kde je i k dispozici k nahlédnutí občanům, začíná zápisy zmiňujícími se o roce 1914. V kronice je zmínka o první světové válce, ve které padlo z obce Stráž 16 vojínů, kterým je věnován pomník uprostřed návsi, který byl slavnostně odhalen dne 3.6.1923.

Důležité události zapsané v kronice obce: V kronice jsou postupně zaznamenávány všechny důležité události v obci, jejichž stručný výčet uvádíme níže:

- Dne 28.10.1923 byl založen v obci Stráž p. Matějem Knížkem, řídícím učitelem ve Stráži, sbor dobrovolných hasičů.

- Další důležitou událostí pro tehdejší život v obci byla skutečnost, že dne 1.8.1925 zakoupil místní hasičský sbor jeviště od kočující herecké společnosti a od této doby se začalo v obci hrát divadlo. První divadelní představení bylo sehráno ve dnech 25. a 26.12.1925.

- Na jaře roku 1926 byla v obci vybudována kanalizace a upraven rybník na návsi. V září roku 1926 se usneslo obecní zastupitelstvo na stavbě okresní silnice ze Stráže na Pasečnici.

- Na jaře roku 1928 byla zbourána obecní dřevěná pastouška a namísto ní vystavěn nový zděný chudobinec.

- 4. - 6.7.1928 se konal v Praze hasičský sjezd, kterého se zúčastnil i místní hasičský sbor. Ukázku z pobytu strážských hasičů na tomto sjezdu přinesl také deník "Venkov". Výstřižek tohoto článku je nalepen v kronice ( str. 12).

- Na podzim roku 1904 byl založen spořitelní a záložní spolek. Zápis v kronice z roku 1930 uvádí, že v této době byla Stráž sídlem největší Kampeličky na Chodsku i v dalekém okolí. Spolek v této době podporoval 3 obce, 2 školy a dával také dětem vkladní knížky s vkladem 10 Kč zdarma.

- Dne 20.7.1930 se konal ve Stráži 50. sjezd župy domažlické.

- V prosinci roku 1930 koupil si řídící učitel p. M. Knížek radiový přístroj, který se stal prvním radiovým přístrojem v obci.

- 6.10.1931 byla uvedena v obci do provozu transformační stanice - začala elektrifikace obce.

- Obecní knihovna ve Stráži měla v červenci roku 1934 celkem 284 knih.

- 20.8.1934 začali rolníci ve Stráži poprvé mlátit obilí elektrickým strojem, který byl koupen výměnou za parní stroj.

- dne 14.4.1935 se konala slavnost sázení dvou lip na návsi ( Masarykovy a Švehlovy ).

- v srpnu roku 1935 byla vystavěna zeď kolem školní zahrady ve Stráži.

- 26.9.1937 byla vystavěna nová škola a Kampelička. O této stavbě a slavnosti při jejím otevření je poslední zápis v této kronice, která pokračuje až zápisem z roku 1976. V tomto roce jsou zde však zaznamenány i události z období, kdy byly zápisy v kronice přerušeny.

- z obce Stráž bylo do vězení a koncentračních táborů v době 2. světové války odvlečeno 6 mladých hochů, z nichž dva se již návratu do rodné obce nedočkali - byli umučeni v koncentračních táborech.

- po válce došlo k osidlování pohraničí a také ze Stráže odešlo několik rodin.

- v roce 1951 začala v obci " kolektivizace a v roce 1953 již byla téměř celá vesnice členy JZD.

- v roce 1946 byl zbudován místní rozhlas, provedena úprava polních cest do Domažlic, schválena stavba telefonu a zabudování obecní pračky.

Od roku 1976 byl kronikářem obce Stráž pan Matěj Němec. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:

- v zápisech z roku 1936 je seznam všech "chalup a čísel popisných včetně jejich majitelů, názvy jednotlivých luk a polí v okolí Stráže včetně jejich výměr a seznam členů obecního zastupitelstva.

- v roce 1976 měla nejsilnější zájmová složka v obci, tzn. "Požárníci" přes 80 členů.

- v kronice ( str. 90 ) je fotografie z roku 1968 ze starodávného zvyku, který se v obci každoročně prováděl, tzv. Prahůtky - jednalo se o chodskou svatbu. Tato slavnost se konala vždy začátkem roku a zahajovala Masopust.

- další ze zvyků z této doby je Masopust, který se každoročně na "Popeleční středu" pochovával. Tato tradice v 60. letech vymizela, ale v letech 90. byla znovu obnovena a trvá dodnes. Snímky z tehdejšího pochovávání masopusta jsou v kronice na str. 94, 96, 97 a 98.

Od roku 1985 byla kronikářkou obce paní Květoslava Kozinová, Stráž 70. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:

- v tomto období jsou v kronice zaznamenávány události i z obcí Nevolice, Pasečnice a Pelechy, protože ve Stráži bylo sídlo Místního národního výboru.

- v roce 1984 se začalo se stavbou obecního vodovodu, která byla dokončena v roce 1987. Byla to největší investiční stavba v akci „Z“ za posledních několik let.

Stráž v roce 1985

Takto vypadala obec Stráž v roce 1985.

Po revoluci, tj. od roku 1991 začala psát kroniku nová kronikářka obce Jindřiška Mlezivová, která tuto kroniku píše do dnešní doby. Z tohoto období pocházejí následující zajímavé záznamy:

- v kronice jsou nalepeny fotografie z pravidelného "velikonočního drkání". - 11.1.1992 se konal poslední hasičský bál ve Stráži " Na Vyhlídce", protože tento objekt se rozhodlo místní JZD v Mrákově používat pro svoji výrobu. - v dubnu 1993 byla místní kaplička vybavena automatickým zvoněním na elektřinu a zvoní pravidelně poledne a v 19.00 hodin "klekání". - 14.8.1993 proběhl v obci sraz rodáků spojený s oslavami 70. výročí založení hasičského sboru. - 12.3.1994 proběhl první ročník masopustu, pořádaný společně s obcí Nevolice, který probíhá každoročně až do současnosti. - v kronice jsou pravidelně zaznamenávány výlovy rybníka Za Horou, různé akce hasičského sboru ve Stráži, besedy s důchodci, oslavy dětského dne a jiné události. - 11.11.1999 byla zahájena oprava střechy na bývalé škole. - 24.10.2000 byla zahájena oprava rybníka na návsi. - v říjnu 2000 byly zahájeny práce na posílení obecního vodovodu - nový vrt. - v listopadu roku 2001 vyšla první kniha o Stráži, kterou je možno zakoupit na Obecním úřadě. - 9.8.2003 proběhlo další setkání rodáků ze Stráže spojené s oslavami 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Menu